Logo TIGRa O nás Lidé Publikace Výzkum Akce Studenti Středoškoláci TIGRův život
Členové skupiny Absolventi Spolupráce

Absolventi

poslední změna: 27-04-2018

Václav Jiříček

diplomová práce: Horní odhady na komplexitu faktorových jazyků (2017)

Ondřej Kadlec

bakalářská práce: Palindromy ve slovech kódující výměnu tří intervalů (2017)

Václav Košík

bakalářská práce: Sturmovská slova generovaná substitucemi a jejich derivovaná slova (2017)

Zuzana Krčmáriková

bakalářská práce: Rotace a kvaterniony (2014)
diplomová práce: Číselné soustavy se záporným základem a konečné rozvoje (2017)

Marta Pavelka

bakalářská práce: On-line násobení a dělení v pozičních numeračních soustavách (2015)
diplomová práce: On-line operace v redundantních číselných soustavách (2017)
zaměstnání: PGS, University of Miami UOnline

Helena Svobodová

bakalářská práce: Geometrické vlastnosti množin vniklých metodou řezu a projekce (2014)
diplomová práce: Symbolické posloupnosti a mřížky (2017)

Eduard Šubert

bakalářská práce: Voroniova dláždění a Cut-and-Project množiny (2014)
diplomová práce: Voronoiova dláždění kvazikrystalů (2017)
zaměstnání: PGS, KM FJFI

Magdaléna Tinková

bakalářská práce: Aritmetické operate v soustavách s kvaratickou bází (2015)
diplomová práce: Numerační systémy s reálnými kubickými bázemi (2017)
zaměstnání: PGS, MFF CUNI

Tomáš Vávra

bakalářská práce: Number systems with negative basis (2010)
diplomová práce: Arithmetics in number systems with a negative base (2012)
dizertační práce: (2017)
zaměstnání: KA MFF CUNI

Hana Dlouhá

bakalářská práce: Periody řetězových zlomků prvků kvadratického tělesa (2016)

Josef Florian

bakalářská práce: Palindromické uzávěry a palindromy v nekonečných slovech (2014)
diplomová práce: Zobecněná pseudostandardní slova (2016)

Tomáš Hejda

bakalářská práce: Amicable Morphisms on Sturmian Words (2010)
diplomová práce: Moebius numeration systems with discrete groups (2012)
dizertační práce: Geometrical aspects of positional representations of real and complex numbers (2016)
zaměstnání: KA MFF CUNI

Jan Legerský

bakalářská práce: Hašovací funkce a kombinatorika na slovech (2013)
diplomová práce: Konstrukce algoritmů pro paralelní sčítání v nestandardních číselných soustavách (2016)
zaměstnání: PGS, RISC Johannes Kepler Universitat (Rakousko)

Kateřina Medková

bakalářská práce: Jazyky generované pomocí morfizmů (2014)
diplomová práce: Bispeciální faktory v jazycích S-adických systémů (2016)
zaměstnání: PGS, KM FJFI

Oldřich Vlašic

bakalářská práce: Redundance v číselných systémech (2016)

Jakub Krásenský

bakalářská práce: Kvaterniony a poziční číselné soustavy (2015)

Kateřina Pastirčáková

bakalářská práce: Spektra pisotovských čísel a jejich invariance na substituci (2013)
diplomová práce: Substitutivita a generování slov kódujích výměnu 3 intervalů (2015)
zaměstnání: MSD IT Global Innovation Center

Sofya Shulga

bakalářská práce: Kvaterniony a jejich maticové reprezentace (2015)

Tereza Velká

bakalářská práce: Palindromy a privilegovaná slova (2015)

Vojtěch Veselý

bakalářská práce: Binární projekce Arnouxových-Rauzyových slov (2015)

Daniel Dombek

bakalářská práce: Poziční numerační systémy s rozšířenou abecedou (2008)
diplomová práce: Beta-numerační soustavy se zápornou bází (2010)
dizertační práce: (2014)
zaměstnání: KAM FIT ČVUT

Richard Finger

bakalářská práce: Výpočetní algoritmy v nestandardních numeračních systémech (2014)

Alina Galeeva

bakalářská práce: Trees of Palindromes in Infinite Words (2014)

Jakub Hlavnička

bakalářská práce: Generátory náhodných čísel a kombinatorika na slovech (2014)

Karel Břinda

bakalářská práce: The Abelian complexity of infinite words (2011)
diplomová práce: Lossless seeds for approximate string matching (2013)
zaměstnání: Harvard Univesity

Jiří Fiala

bakalářská práce: Aperiodické generátory náhodných čísel (2013)

Martin Flusser

bakalářská práce: Voronoiovské a delonovské dláždění roviny (2013)

Pavel Heller

bakalářská práce: Algoritmy pro paralelní sčítání v nestandardních číselných soustavách (2013)
zaměstnání: PGS, Université Paris-Est, Marne-la-Vallée

Štěpán Starosta

dizertační práce: (2012)
zaměstnání: KAM FIT ČVUT

Ekhlas Sultan Mohamm Alqadasi

bakalářská práce: Reprezentace přirozených čísel v lineárních rekurentních systémech (2011)

Jakub Kolář

bakalářská práce: Řetězové zlomky založené na beta-celých číslech (2011)

Karel Jedlička

bakalářská práce: Ekvivalence v grafu kontrolního toku (2010/td>

Karel Klouda

dizertační práce: Non-standard numeration systems and combinatorics on words (2010)
zaměstnání: KAM FIT ČVUT

Milan Kočica

bakalářská práce: Rauzyho grafy nekonečných slov (2010)

Dominik Macáš

bakalářská práce: Číselné soustavy s neceločíselným základem a jejich palindromicita (2008)
diplomová práce: Enumerace faktorů slov kódujících výměnu 3 intervalů (2010)

Miroslav Bulušek

bakalářská práce: Vizualizace úlohy maximálního párování v grafu (2009)

Nina Marinová

bakalářská práce: Charakteristiky nekonečných slov (2009)

Lucie Smrčková

bakalářská práce: Trees of Palindromes in Infinite Words (2009)

Peter Baláži

diplomová práce: Nekonečná slova kódující výměnu tří intervalů (2003)
dizertační práce: 3-Interval Exchange Transformations (2008)
Zobraz abstrakt
Dizertační práce je věnována studiu různých aspektů kódování výměny r intervalů. Zaměřujeme se hlavně na substituční vlastnosti těchto slov a na palindromickou komplexitu. Studujeme transformaci výměny 2 a 3 intervalů, kde pro odpovídající slova vznikající z těchto transformací odvozujeme nutnou a postačující podmínku na invariantnost na netriviální substituci. Náš přístup je založen na geometrické reprezentaci 2-iet a 3-iet slov pomocí cut-and-project schématu. V prvním kroku odvozujeme metodu na popis 2-iet slov invariantních na substituci a následně ji zobecňujeme na slova kující výměnu 3 intervalů. Při práci na podmínce pro 3-iet slova používáme jinou vlastnost cut-and-project množin, jmenovitě samopodobnost. Samopodobnost je silně spjata s existení netriviální substituce, která generuje množinu, proto jsme odvodili nutnou a postačující podmínku pro samopodobnost cut-and-project množin. Poslední část práce se zabývá palindromickou komplexitou uniformně rekurentních slov kódujících výměnu r intervalů. Vylepšujeme starší odhad palindromické komplexity pro určitou třídu slov. Protom odvozujeme palindromickou komplexitu pro nedegenerovaná slova kódující výměnu r intervalů. Tento výsledek je zoboecněním známé věty pro r=2.
zaměstnání: Equa bank a.s.

Ľubomíra Dvořáková (roz. Balková)

diplomová práce: Minimal Covering of the Difference Set (2005)
cena nadace Preciosa pro vynikající studenty
dizertační práce: Beta-integers and Quasicrystals (2008)
cena rektora ČVUT za vynikající dizertační práci
zaměstnání: KM FJFI

Lenka Háková

bakalářská práce: (2006)
diplomová práce: Morfismy na zobecněných sturmovských slovech (2008)
Zobraz abstrakt
Práce se věnuje zobecněním sturmovských slov na slova kódující výměnu tří intervalů (3iet slova). Zkoumáme množinu morfismů, která zachovávají 3iet slova (zobecnění sturmovských morfismů) a jejich incidenční matice. Kompletně vyšetříme neprimitivní a částečně primitivní 3iet zachovávající morfismy. Ukážeme také souvislost s invertibilními morfismy.
zaměstnání: Ústav matematiky, VŠCHT v Praze

Přemysl Rubeš

bakalářská práce: Redundance v zobecněných numeračních systémech (2008)

Jiří Hofman

diplomová práce: Stromy faktorů v nekonečných slovech (2007)
Zobraz abstrakt
Míra neuspořádanosti struktury nekonečného slova je charakterizována funkcí zvanou komplexita. Nejběžnějším způsobem určení komplexity je studium speciálních faktorů daného nekonečného slova. Cílem této práce je vytvořit efektivní a uživatelsky příjemný program pro vyhledávání a analýzu stromů speciálních faktorů v nekonečných slovech. Tento nástroj je vhodným zdrojem hypotéz pro následné matematické zkoumání vlastností nekonečných slov.

Milena Svobodová

diplomová práce: Fine Gradings of Simple Lie Algebras and of Their Real Forms (2002)
dizertační práce: Gradings of Lie algebras (2007)
cena rektora ČVUT za vynikající dizertační práci
zaměstnání: KBC GS Czech Branch

Petr Ambrož

diplomová práce: Numeration Systems Connected with Pisot Numbers (2003)
3. místo v soutěži SVOČ 2003 v sekci Teoretická informatika
dizertační práce: Algebraic and Combinatorial Properties of Non-standard Numeration Systems (2006)
cena rektora ČVUT za vynikající dizertační práci
zaměstnání: KM FJFI

Jaroslav Hlinka

diplomová práce: Kombinatorické vlastnosti dvojitých Beattyho posloupností (2006)
Zobraz abstrakt
The aim of this work is to study combinatorial properties of infinite words associated to specific cut-and-project (C&P) sequences. We consider here the C&P scheme in two dimensions with general orientation of the projecting subspaces, and choose the acceptance window in the form of a union of two disjoint unit intervals. We prove that a C&P sequence arising in such a setting has always three to five types of distances between adjacent points. A C&P sequence thus determines a symbolic sequence (infinite word) in four or five letters. The corresponding words can be constructed also by a coding of interval exchange transformations, described with respect to the studied parameters. The densities of the letters are derived, as well as the complexity of the words, which is always n + const or 2n + const. We further determine the palindromic complexity, which is generally equal to P(n) = 4 for odd n≥3 and P(n) = 0 for even n≥2. This implies that the language of the word is invariant under reversal. Finally, we show that the words are, under rather mild assumptions, substitutive.
zaměstnání: ÚI AV ČR v.v.i.

František Maňák

diplomová práce: Reprezentace přirozených čísel ve Fibonacciho soustavě (2005)

Jan Zich

diplomová práce: Aperiodická dláždění prostoru (2002)
1. místo v soutěži SVOČ 2001 v sekci Aplikovaná matematika

Zuzana Masáková

diplomová práce: Confronting quasicrystal experiments with a rigorous model (1998)
dizertační práce: Aperiodic Delone sets with self-similarities (2000)
zaměstnání: KM FJFI

Jan Patera

diplomová práce: Methods of Computer-based Generation of Quasicrystals (1999)